ای لباس سپید فرشتگان بر تن! / قلب بر کف به عشق بیماران!
روز تو روز یاس سپید / روز عشق و ایثار، روز امید و نوید

درودهای خدا بر تو پرستار / که هستی ناجی و دلسوز بیمار
ادامه می دهی راه کسی را / که هست الگوی صبر و عشق و ایثار

و یک شعر نو:
واژه ساده و زیبایی پرستار چه معنا دارد؟
پ: به پروانه پر سوخته از آتش عشق.
پ: به پیمان به خون بسته میان تو و من.
پ: به پرواز وفایی تو به تنهایی شب.

- واژه ساده و زیبای پرستار چه معنا دارد؟
ر:به روئیدن مهر از دل تو
ر: به رفتن زپی خدمت خلق
ر: به راهی که تقدس در اوست.
آری، آری،

- واژه ساده و زیبا ی پرستار چه معنا دارد؟
س: به سودای تو در عرصه عشق
س: به این سادگی نام تو، پرستاری تو
س: به آغاز سفر، سفری جانب تیمار دل خسته خلق

- آری، این واژه زیبای پرستار پر از معنا نیست؟
ت: به تفریح تو در خدمت بی منت خلق
ت: به تاریخ درخشان تو در عرصه جنگ
ت: به تصویر پرستار به یک شاخه گل

- آری، این واژه جانبخش پرستار، پر از زیبایی است.
ا: به آرامش جانها زتسلی شما
ا: به آزادی و ایمان و به ایثار شما
ا: به آیات خدایی که تو از آنهایی

- آری این واژه زیبای پرستار چه معنا دارد؟
ر: به رخشندگی چهره رخشان شما
ر: به رفتار نکوی تو به من
ر: به راهی که تقدس در اوست.

آری، این معنی اندک نبود لایق سیمای شفابخش پرستار
من به توصیف پرستار به این واژه کم دلگیرم
بیش از این، از تو پرستار سخن باید گفت
ای لباس سپید فرشتگان بر تن! / قلب بر کف به عشق بیماران!
روز تو روز یاس سپید / روز عشق و ایثار، روز امید و نوید

درودهای خدا بر تو پرستار / که هستی ناجی و دلسوز بیمار
ادامه می دهی راه کسی را / که هست الگوی صبر و عشق و ایثار

                                                                                                       مکتب زهرا(س)-لار

منبع : جمعیت زنان مذهبی لارستان - مکتب زهرا (س) |روز پرستار مبارک
برچسب ها : پرستار ,واژه ,آری، ,معنا ,سپید ,راهی ,زیبای پرستار ,واژه ساده ,اوست آری، ,واژه زیبای ,معنا دارد؟ر ,واژه زیبای پرستار